Dret civil

 • Exercici de tot tipus de accions judicials per la tutela dels drets de propietat, possessió i altres drets, ja siguin reals com personals sobre les coses mobles o immobles.
 • Es tracten tot tipus d’assumptes relacionats amb les successions hereditàries amb o sense testament, tant les contingudes en la legislació comú com la regulada per la legislació foral catalana. Donacions (accions judicials o extrajudicials que se deriven d’aquestes).
 • Obligacions i contractes: Conflictes derivats de d’incompliment contractual. Exercici de tota classe d’accions judicials relatives a la interpretació, incompliment, validesa, nul·litat, resolució o rescissió del contracte.
 • Indemnització de danys i perjudicis derivades de d’incompliment del contracte o negligència d’algunes de les parts contractants.
 • Servituds. Usdefruits. Tot tipus de relació entre propietaris (comunitat de bens, patrimonis proindivís, etc.).
 • Mediació extrajudicial en la interpretació, resolució de contractes i les obligacions que se’n deriven d’aquest.
 • Reclamacions de quantitat, reclamacions d’instruments executius (xecs, pagarés, lletres de canvi, etc.). Reclamacions de factures.
 • Societats civils i entitats amb personalitat jurídica pròpia.

 • Reclamacions com a conseqüència de negligències mèdiques.
 • Responsabilitat civil per danys causats per productes defectuosos.
 • Defensa dels consumidors i usuaris.
 • Reclamació per defectes de construcció, contra arquitectes, promotors i constructors.
 • Separacions i divorcis de comú acord o bé contenciosos (legislació comú o legislació foral catalana).
 • Conflictes derivats de relacions patrimonials i/o personals entre parelles de fet.
 • Processos d’incapacitació, tutela, adopció i protecció al menor.
 • Prestació d’aliments entre parents.
 • Qüestions de paternitat. Assessorament dels diferents sistemes econòmics-matrimonials existents al nostre país.
 • Tramitació de procediments d’adopció de mesures provisionals i prèvies a la separació respecte d’un cònjuge amb l’altre.
 • Execucions de sentències matrimonials (reclamació de pensions alimentàries i compensatòries, incompliment règims de visites, etc.).
 • Tramitació modificacions mesures adoptades en sentència de separació o divorci.
 • Tramitació de procediments sol·licitant tutela de menors, guarda i custòdia judicialment.
 • Assessorament, tramitació i inici de Procediments de separació, nul·litat o divorcio entre estrangers, nacionals i estrangers.
 • Consultes sobre la Llei aplicable en casos concrets de matrimonis entre estrangers i entre aquests i nacionals.
 • Assessorament i tramitació de conflictes en comunitats de propietaris subjectes a la Llei de Propietat Horitzontal.
 • Assessorament i tramitació de reclamacions derivades de conflictes entre comunitats de propietaris en relació als elements comuns de l’edifici.
 • Convocatòria i celebració de reunions. Procediment d’adopció d’acords subjectes a la Llei de Propietat Horitzontal.
 • Impugnació d’acords comunitaris, estatuts de la comunitat, etc.
 • Reclamació de quotes comunitàries, procediment monitori.
 • Assessorament, estudi i inici de reclamacions judicials derivades d’incompliments del contracte de arrendament, falta de pagament de la renta, resolució del contracte per incompliment de clàusules contractuals, etc.
 • Assessorament, estudi i interposició de reclamacions judicials derivades de resolució de contracte, denegació de pròrroga, determinació de les rendes a satisfer, etc.
 • Redacció de contractes, estudi i resolució de problemes derivats del compliment i interpretació de clàusules contractuals arrendatàries.
 • Reclamació de danys ocasionats en local o pis subjecte a arrendament. Defensa i assessorament dels drets de l’ arrendador i de l’arrendatari continguts a la L.A.U. de 1994 i anterior legislació.
 • L’habitatge i els seus problemes jurídics.
 • Assessorament d’arrendaments de locals de negoci.
 • Redacció de contractes.